Avís legal

ASSESSORIA MONTAL S.L., responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el
present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol,
de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE N o 166, el Reglament (UE)
2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals
i garantia dels drets digitals, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les
condicions d’ús.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment
rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.
ASSESSORIA MONTAL S.L. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc
web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se
com suficient amb la publicació al lloc web de ASSESSORIA MONTAL S.L ..

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: asesoriamontal.com
Nom comercial: ASSESSORIA MONTAL
Denominació social: ASSESSORIA MONTAL S.L.
NIF: B60552270
Domicili social: Rambla Lluis Companys, número 4, Local B, 08192 Sant Quirze de Vallès (BARCELONA)
Telèfon: 937211525
e-mail: [email protected]
Inscrita en el Registre (Mercantil / Públic): Registre Mercantil de Barcelona, ​​Tom: 37023, Foli: 137, Fulla: B-111.740

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements
necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el
cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben
degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics
corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació,
distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE.
Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o
industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen a
seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar
respecte als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als
continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de asesoriamontal.com.
El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial,
no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna sobre els
mateixos, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix.
Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o
industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho mitjançant el correu electrònic
[email protected]

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web
sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Obligacions l’usuari
Per l’ús del Lloc Web, l’usuari manifesta que té més de divuit anys. Per fer ús del Lloc Web els menors
d’edat han d’obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats
responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. L’usuari s’obliga, amb caràcter general, a utilitzar
el Lloc Web i els serveis vinculats a la mateixa, de forma diligent, de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i
que disposen aquestes condicions generals i en les particulars que siguin d’aplicació, i, així mateix, abstenir
d’utilitzar-los en qualsevol forma que pugui impedir el normal funcionament i gaudi per part dels usuaris del Lloc
Web i dels serveis vinculats a aquest, o que pogués lesionar o causar danys als béns i drets dels titulars
del Lloc Web, dels seus proveïdors, usuaris o, en general, de qualsevol tercer. L’usuari, en la utilització del Lloc Web i
dels serveis vinculats a la mateixa, s’obliga a: 1. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc Web o mitjançant
qualsevol dels serveis vinculats a la mateixa, cap programa d’ordinador, dada, virus, codi, o qualsevol altre
instrument o dispositiu electrònic que sigui susceptible de causar danys en el Lloc Web, en qualsevol dels serveis
vinculats a la mateixa o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de les titulars del Lloc Web, de qualsevol usuari, de
seus proveïdors o en general de qualsevol tercer, o que d’altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d’alteració
o impedir el normal funcionament de la mateixa. 2. No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la
utilització del Lloc Web o de qualsevol dels losservicios vinculats a aquest. 3. No destruir, alterar, inutilitzar o danyar les
dades, informacions, programes o documents electrònics dels titulars del Lloc Web, dels seus proveïdors o de
tercers. 4. No introduir, o difondre qualsevol informació que fos difamatòria, injuriosa, obscena, amenaçadora,
xenòfoba, inciti a la violència, que inciti a la discriminació per raons de sexe, raça, ideologia o religió o que de
qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la
intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent. En el cas que qualsevol usuari consideri que
existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització
de qualsevol activitat en el Lloc Web o accessibles a través del mateix, haurà d’enviar una notificació a lastitulares del Lloc
Web dirigint un correu electrònic a [email protected]

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot
controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de
responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que
pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata
de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no
limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers
publicar continguts de forma independent en la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que
disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de
seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin
afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. en cas
que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es
prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.
Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte
funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores a el dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que
existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o
circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’
usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet.
Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior
processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre de
impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

4. Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell
desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent
competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més
a prop de Sant Quirze de Vallès.